in

Počinje ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji

Foto Aminess/Facebook

Uskoro započinje sezona kupanja pa se na području Istarske županije krenulo s provedbom Programa praćenja kakvoće mora za kupanje. Program je izrađen na temelju Uredbe o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“, br. 73/08) koja je usklađena s Direktivom o upravljanju kakvoćom voda za kupanje (2006/7/EZ).

Uredbom se propisuju standardi kakvoće mora za kupanje na morskoj plaži, granične vrijednosti mikrobioloških pokazatelja, kao i druge značajke mora. Provedba Programa je ugovorno povjerena Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije.

Financijska sredstva za provedbu programa osigurana su u proračunu Istarske županije, proračunima priobalnih jedinica lokalne samouprave i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima prirode.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

Na temelju rezultata mikrobioloških pokazatelja određuje se pojedinačna, godišnja i konačna ocjena mora za kupanje koje se objavljuju na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koju razvija i održava Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita.

Aplikacija je dostupna putem sljedeće poveznice http://www.izor.hr/kakvoca.

Pojedinačna ocjena određuje se nakon svakog ispitivanja tijekom sezone kupanja dok se godišnja ocjena određuje po završetku sezone kupanja na temelju skupa podataka o kvaliteti mora. Konačna ocjena određuje se po završetku posljednje sezone kupanja i tri prethodne sezone kupanja, na temelju skupa podataka od najmanje 28 uzoraka za svaku točku ispitivanja.

Sukladno odredbama Uredbe, Skupština Istarske županije je na 35. sjednici usvojila Odluku o provedbi Programa praćenje kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije i kalendar uzorkovanja za 2021. godinu.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom.

Broj izraslih kolonija crijevnih enterokoka u 100 ml morske vode za more izvrsne kakvoće mora biti manji od 60, za dobro od 61 do 100 i za zadovoljavajuću kakvoću od 101 do 200, a broj izraslih kolonija E. coli za more izvrsne kakvoće mora biti manji od 100, dobro od 101 do 200 i zadovoljavajuće od 201 do 300.

Prema kalendaru uzorkovanja, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je prvo uzorkovanje mora u ovoj godini proveo u periodu od 17. do 20. svibnja 2021. godine. Ukupno je uzorkovano more na 216 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 15,8 ºC do 18 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 13 ºC do 20 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na svim mjernim točkama ili u 100,00 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje.

Izvor Istarska županija

HALMED upozorava: Puno prevara za lažne kućne testove

Bez vode 25. svibnja Jehnići