in

FUNTANA objavila javni poziv za prijavu programa i projekata za sufinanciranje iz proračuna

Funtana/Foto: Tanja Kocijančić

Općina Funtana raspisala je javni poziv za prikupljanje prijava za financiranje potpora iz proračuna za 2021. godinu za programe iz područja: predškolski odgoj i obrazovanje, školstvo, kultura, socijalna skrb te civilno društvo i ostale društvene potrebe.

Pod programom se podrazumijeva kontinuirano provođenje aktivnosti usmjerenih na ostvarenje određenog cilja za koji je potrebno vremensko razdoblje od godinu dana.

Pod projektom se podrazumijeva skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju određenog cilja za koje je potrebno kraće vremensko razdoblje.

Pravo prijave imaju sve zainteresirane pravne osobe sa sjedištem na području Istarske županije ako djeluju na području Općine Funtana ili pružaju određene usluge građanima Funtana, osim udruga.

Udruge će svoje projekte i programe moći kandidirati na posebnom natječaju koji će biti objavljen po donošenju proračuna za 2021. godinu, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Prijave se podnose na propisanom obrascu (Obrazac P-1) koji se preuzima na službenim web stranicama Općine (www.funtana.hr).

Pitanja u vezi s Javnim pozivom mogu se tijekom njegova trajanja postaviti putem e-maila funtana@funtana.hr ili putem telefona 052/445-442, a najkasnije tri radna dana prije isteka roka za predaju prijave na Javni poziv, odnosno do 23. rujna.

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 28. rujna.

Prijavu s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici uz napomenu „Prijava programa/projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu“, a na omotnici prijave potrebno je obavezno navesti podatke o podnositelju prijave.

Prijave se mogu dostaviti putem pošte ili osobno u pisarnicu Općine Funtana-Fontane, Bernarda Borisia 2, 52452 Funtana.

Dosadašnji korisnici, u slučaju da ne postupe po ovom javnom pozivu neće se uvrstiti u proračun za 2021. godinu.

Rezultati ovog Javnog poziva objavit će se na službenim web stranicama Općine (www.funtana.hr) po donošenju proračuna i programa javnih potreba za 2021. godinu.

Butković: ‘Do kraja godine uvodimo beskontaktno plaćanje cestarine‘

VIŽINADA: Verši na šterni u subotu uz toplu čakavsku riječ i promociju zbirke pjesama