in

KAŠTELIR: Iznajmljuje se kafić u sportskoj dvorani

Foto Općina Kaštelir-Labinci

U Kašteliru je objavljen natječaj za zakup kafića. Prostor se nalazi u Brnobićima, u sklopu sportske dvorane. Površina je 82 četvorna metra, mjesečna zakupnina pet eura po kvadratu, odnosno 410,90 na mjesec. Početna natječajna zakupnina – jamčevina iznosi 2.465,40 eura, a rok zakupa je 31. prosinac 2033.

U nastavku donosimo sve uvjete natječaja koji je raspisala Općina Kaštelir-Labinci, odnosno njena komunalna tvrtka Mavriš.

II UVJETI NATJEČAJA

Predmetni poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, na određeno vrijeme i prema uvjetima kako je utvrđeno gornjim tabelarnim prikazom. Predmetni poslovni prostor je uređeni priveden namjeni za Caffe-bar. Predmetnom poslovnom prostoru pripada i vanjska terasa površine cca 70 m2.

Na iznos mjesečne zakupnine i početne natječajne zakupnine obračunava se porez na dodanu vrijednost sukladno važećem Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

Mjesečna zakupnina EUR/m2 određena je Odlukom o poslovnom prostoru Općine Kaštelir-Labinci (u daljnjem tekstu: Odluka). Ponuditelji se ne mogu natjecati oko visine mjesečne zakupnine jer je ista definirana Odlukom. Ponuditelji uplaćuju minimalni iznos definiran kao “početna natječajna zakupnina – jamčevina”, (u daljnjem tekstu jamčevina), a nuditi i natjecati se mogu oko jamčevine, koja može biti jednaka ili veća od početne natječajne zakupnine.

Razlika između ponuđene natječajne zakupnine i početne natječajne zakupnine – jamčevine odabrani ponuditelj dužan je uplatiti prije potpisivanja ugovora. Početna natječajna zakupnina uračunava se u mjesečnu zakupninu. Razlika između ponuđene natječajne zakupnine i početne natječajne zakupnine – jamčevine ne uračunava se u mjesečnu zakupninu, već je ona prihod Društva.

Na mjesečnu zakupninu i početnu natječajnu zakupninu – jamčevinu obračunava se porez na dodanu vrijednost sukladno važećem Zakonu o porezu na dodanu vrijednost koji iznos snosi ponuditelj odnosno zakupnik.

Ponuđeni iznos natječajne zakupnine-jamčevine mora biti iskazan sa uključenim porezom na dodanu vrijednost sukladno važećem Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (25 %).

Zakupnina se plaća do 15.-og u mjesecu za tekući mjesec. Za vrijeme trajanja ugovora, mjesečna zakupnina može se izmijeniti temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica odnosno Nadzornog odbora Mavriša d.o.o.

U mjesečnoj zakupnini nisu obuhvaćeni troškovi električne energije, vode, komunalne naknade, javne usluge prikupljanja otpada, održavanja zgrade, pričuve i sl., kao i ostali troškovi korištenja, već se oni plaćaju posebno, a troškove istih snosi zakupnik poslovnog prostora.

Trošak, rizik i obvezu ishođenja svih potrebnih dozvola i suglasnosti za djelatnost, te troškove priključaka vode i struje  snosi zakupnik.

Zbog ulaganja u poslovni prostor, budući zakupnik poslovnog prostora nema pravo na povrat uloženih sredstava u poslovni prostor bez obzira na razloge otkaza/raskida/prestanka ugovora.

Na temelju sredstava uloženih u poslovni prostor zakupnik ne može ostvariti pravo na smanjenje natječajne i mjesečne zakupnine, na produženje roka važenja ugovora o zakupu, niti na povrat uloženih sredstava nakon isteka roka važenja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Pismena ponuda mora sadržavati najmanje:

 1. Ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta, OIB,
 2. Oznaku poslovnog prostora za koji se dostavlja ponuda,
 3. Visinu ponuđene natječajne zakupnine ( najmanje u visini početne natječajne zakupnine ) sa uključenim PDV -om
 4. Gospodarski program za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru. Gospodarski program naročito sadržava: plan, način, dinamiku i iznos sredstava koja se namjerava uložiti u poslovni prostor, broj i struktura radnih mjesta koja će ponuditelj osigurati u poslovnom prostoru, prikaz dosadašnjeg iskustva za obavljanje predmetne djelatnosti i slično.

Uz ponudu se prilaže:

 1. Dokaz o državljanstvu odnosno o registraciji pravne osobe,
 2. Dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti za koju je određen poslovni prostor,
 3. Dokaz o bonitetu BON I i/ ili BON II
 4. Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 5. Ovlaštenje za zastupanje pravne osobe,
 6. Potvrda Porezne uprave da nema dugovanja,
 7. Potvrda jedinstvenog upravnog odjela da nema dugovanja prema Općini Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica,
 8. Potvrda da nema dugovanja prema Mavrišu d.o.o. s bilo koje osnove,
 9. Potvrda da nema dugovanja prema Martineli d.o.o. s bilo koje osnove,
 10. Izjavu o prihvaćanju prijedloga Ugovora o zakupu poslovnog prostora,
 11. Izjavu o sredstvu osiguranja tražbine iz ugovora o zakupu: da će u slučaju da bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj dostaviti bjanko zadužnicu na iznos zakupnine za cijelo razdoblje trajanja zakupa.
 12. Izjavu da je suglasan da u slučaju neplaćanja zakupnine, Mavriš d.o.o. može javno objaviti popis dužnika i dospjeli novčani iznos potraživanja po osnovu neplaćenih zakupnina i drugih davanja prema zakupodavcu.

Sva priložena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj preslici i ne smije biti starija od 30 dana, osim ako je u natječaju drugačije navedeno.

Jamčevina za sudjelovanje na natječaju, uplaćuje se na IBAN Komunalnog društva Mavriša d.o.o.,  HR1323800061110019236 otvoren kod IKB Umag, s naznakom – jamčevina za poslovni prostor. Uz dokaz o uplati jamčevine napisati banku, vrstu i broj računa na koji se može izvršiti povrat jamčevine.

III DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu Mavriš d.o.o., Kaštelir 113, Kaštelir, Komisija za poslovni prostor, s naznakom “NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA.

Rok za podnošenje ponuda po ovom natječaju je 20. listopad 2023. godine. do 12.00 sati.

Dan isticanja natječaja na oglasnoj ploči Mavriša d.o.o. i na web stranicama Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica www.kastelir-labinci.hr, smatra se danom objave natječaja.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje će biti zaprimljene unutar natječajnog roka ili koje će poštom biti dostavljene unutar tog roka. Ponude koje budu predane ili pristigle poštom nakon roka, odbacit će se kao nepravovremene.

 

IV IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Nakon isteka roka za dostavu ponuda Komisija za poslovne prostore će utvrditi za koje su poslovne prostore dostavljene ponude, broj prispjelih ponuda, podatke o ponuditeljima, te da li su ponude potpune i pravovremene. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje, te će se odmah donijeti odluka o njihovom odbacivanju kao nevaljanima.

Valjane ponude Komisija razmatra, utvrđuje da li su ispunjeni propisani uvjeti Natječaja, utvrđuje da li gospodarski program zadovoljava uvjete natječaja, te na temelju utvrđenja da gospodarski program zadovoljava uvjete natječaja i visine ponuđene natječajne zakupnine predlaže odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

Na temelju prijedloga Komisije, Nadzorni odbor donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Odbaciti će se ponude ponuditelja koji u vrijeme podnošenja ponuda imaju dugovanja prema Mavrišu d.o.o., Martineli d.o.o., Općini Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, Poreznoj upravi odnosno kako je specificirano prema traženim potvrdama.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će poslana  svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg  ponuditelja.

Nadzorni odbor može poništiti ovaj Natječaj u cijelosti ne odredivši ni jednog najpovoljnijeg ponuditelja, bez obveze da ponuditeljima posebno obrazlaže takvu svoju odluku.

Ponuditelji čija ponuda nije odabrana kao najpovoljnija i ponuditeljima koji su pismeno odustali prije donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, uplaćena jamčevina vratiti će se u roku od 10 dana od donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

 

V SKLAPANJE UGOVORA

 

Ponuditelj koji ostvari pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora dužan je u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o odabiru, uplatiti razliku između uplaćene jamčevine i  ponuđene natječajne zakupnine, te s dokazom o uplati pristupiti u prostorije Mavriša d.o.o. radi zaključivanja ugovora o zakupu.

Ugovor se ovjerava kod javnog bilježnika kao ovršna isprava radi naplate dužne zakupnine, raskida ugovora i predaje prostora zakupodavcu. Troškove ovjere ugovora kod javnog bilježnika snosi zakupnik.

Zakupnik stječe pravo na posjed i korištenje prostora po sklapanju ugovora o zakupu i potpisu zapisnika o predaji posjeda poslovnog prostora.

Ako ponuditelj, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora, ako ne uplati u cijelosti ponuđenu natječajnu zakupninu i ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora, tada gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a poslovni prostor se može dati u zakup slijedećem najpovoljnijem ponuditelju ili ponovno raspisati natječaj.

Ostali uvjeti zakupa poslovnog prostora utvrđeni su u Odluci o poslovnom prostoru (Službeni glasnik Grada Poreča br. 8/98, 6/06), a obavijesti se mogu dobiti i na telefon 091/5605995.

Tekst natječaja i sve ostale informacije o provedbi natječaja za zakup poslovnog prostora mogu se dobiti u  društvu Mavriš d.o.o., Kaštelir 113, Kaštelir, te na mrežnim stranicama Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica  www.kastelir-labinci.hr

lisice policija mup ilustracija

Istra: Ide u zatvor 10 dana jer je vozio drogiran, “pod gasom”, bez vozačke… Popis prekršaja je dug

U Poreču večeras, 13.10., besplatna hit komedija Tarika Filipovića Sex i Glad