in

KAŠTELIR traži voditelja-prodavača za Butigu s lokalnim proizvodima

Foto - Ilustracija buduće butige u Kašteliru

Tvrtka Mavriš u vlasništvu Općine Kaštelir-Labinci otvorila je javni natječaj za zapošljavanje voditelja-prodavača u budućoj Butigi koja će nuditi proizvode lokalnih proizvođača. Jednu će osobu zaposliti na određeno vrijeme od godinu dana.

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od objave natječaja, odnosno do 13. ožujka 2023. do 15 sati. U nastavku donosimo uvjete koji su objavljeni na web stranici općine.

OPIS POSLOVA          

 • odgovoran za uredno funkcioniranje trgovine
 • odgovoran za pravilno i pravovremeno izvršavanje zadataka i radnih obveza unutar svog djelokruga rada
 • odgovoran je za označavanje asortimana trgovine, isticanja potrebnih cijena, slaganje robe te kontrolu kvalitete i praćenje rokova
 • odgovoran je za inventurni rezultat
 • vodi brigu i održava čistoću i urednosti prostora trgovine i opreme u trgovini
 • vrši prodaju robe iz asortimana trgovine
 • obavlja pekarske poslove u pripremi i obradi pekarskih proizvoda (finalna obrada)
 • obavlja komunikaciju sa kupcima, dobavljačima robe i ostalim vanjskim partnerima
 • odgovoran za učinkovito fakturiranje i  naplatu  potraživanja u svom djelokrugu rada
 • surađuje sa knjigovodstvom
 • odgovoran je za stanje asortimana u trgovini te proaktivno brine o naručivanju potrebne robe, materijala i ostalog
 • predlaže nove artikle asortimana sukladno potrebama i zahtjevima kupaca
 • vrši unos primki robe
 • vodi blagajnu i cjelokupni gotovinski promet, dnevne uplate i isplate, prima, čuva i izdaje novac
 • vrši sve naplate novčanih sredstava koje se vrše putem blagajne na osnovi vjerodostojne dokumentacije
 • dnevno ispisuje blagajničke izvještaje i dnevno zaključuje stanje blagajne
 • dnevno usklađuje saldo novca sa blagajničkim izvještajem i isti polaže FINI ili banci
 • odgovara za cjelokupno blagajničko poslovanje u skladu sa propisima i aktima poslodavca
 • obavlja i druge administrativne poslove ( redovno razduživanje po kalu robe, inventura i sl. )
 • vodi brigu o uspostavi i kontrolira uredno vođenje  evidencija i svih drugih potrebnih baza podataka
 • podnosi pisano izvješće o radu i aktivnostima unutar svog djelokruga rada
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora

SREDSTVA ZA RAD

 • računalo sa odgovarajućim  programima (word, excell, outlook, internet explorer)
 • službeni mobitel

ODGOVORNOST

 • odgovoran je za redovno izvršavanje poslova iz djelokruga rada
 • za svoj rad odgovara direktoru poduzeća

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:

 • Stručna sprema: SSS/VŠS
 • Radno iskustvo: minimalno 1 godina
 • Posebna znanja: minimalno 1 strani jezik, vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. preslik radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka o radno pravnom statusu (iz evidencije HZMO-a ),
 3. preslik osobne iskaznice,

U prijavi je potrebno opisati poslove i radne zadatke koje je kandidat prethodno izvršavao.

Sva dokumentacija prilaže se u preslici. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali je kandidat koji bude odabran dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.      

      Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

S odabranim kandidatom zaključiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme od godinu dana sa probnim rokom od 3 (tri) mjeseca sa mogućnošću zapošljavanja na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od objave natječaja, odnosno do 13. ožujka 2023. do 15.00 sati.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu: Mavriš  d.o.o., Kaštelir 113, 52464 Kaštelir, s naznakom: prijava na natječaj za radno mjesto na određeno vrijeme. Prijave sa zatraženom dokumentacijom mogu se dostaviti i putem e-maila: pisarna@kastelir-labinci.hr 

Pridržava se pravo poništiti natječaj bez obveze da se kandidatima obrazlažu razlozi poništenja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost društvu MAVRIŠ d.o.o. da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Mavriš d.o.o. Ovaj natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Društva, te na mrežnim stranicama Općine Kaštelir-Labinci www.kastelir-labinci.hr.

Foto OŠ Tar-Vabriga

TAR: Ovako su učenici uživali u maškarama

tony cetinski

POREČ: Svi ljubitelji dobre glazbe imaju razloga za veselje jer stiže Tony Cetinski