in

Istarska policija objavila oglas za posao. Pogledajte što traže

Foto Policijska uprava istarska

Policijska uprava istarska raspisuje oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

U nastavku donosimo cijeli tekst natječaja:

1. Sektor PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE,  Odjel za ljudske potencijale,

–  stručni savjetnik za ljudske potencijale  – 1 izvršitelj/ica, radi zamjene do povratka na rad duže vrijeme odsutne državne službenice

Stručni uvjeti:

–  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski
   i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – područje
   društvenih znanosti

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni ispit II. razine.

Osoba se prima u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od dva (2) mjeseca.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni ispit uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mailadresa), naziv ustrojstvene jedinice i radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:

  1. životopis,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
  4. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
  5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
  6. preslik isprave o položenom državnom ispitu (ako podnositelj/ica ima položen državni ispit),
  7. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju ako ostvaruju takva prava.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a prije izbora kandidat/kinje predočit će izvornik.

Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za  prilagodbom navedu u svojoj u prijavi na oglas i da se, nakon podnošenja prijave na oglas, telefonski obrate na broj: 052/532-500 ili porukom na e-mail:istarska@policija.hrradi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr neposredno ili poštom na adresu: 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Pula, Trg Republike 1
s naznakom “Za oglas”.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku oglasa o čemu se dostavlja pisana obavijest elektroničkom poštom odnosno na adresu navedenu u prijavi ako elektronička pošta nije navedena.

Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata/kinje (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).

Kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju pozvat će se na razgovor (intervju) s Komisijom koja u razgovoru sa kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Kandidat/kinja koji ne zadovolji na testiranju odnosno intervjuu ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/. i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave  https://mpu.gov.hr.  

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim oglasom te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/. istovremeno s objavom oglasa.

Izabrani kandidat/kinja biti će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta  iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijma u državnu službu.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje bit će obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.

Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr .

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene  uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova obustavit će postupak.

Foto TZ Vrsar

RIBARSKA FEŠTA U VRSARU: U petak istarske delicije i koncert Night Express Banda

Foto Gramperijada 2022. - Foto Tanja Kocijančić

KAŠTELIR: Gramperijada uz jela od krumpira i glazbu benda Gustafi i DJ DeJviDa