in

VRSAR/FUNTANA – Vrtići Tići zapošljava. Traži odgajateljice, pedagoga…

Dječji vrtić u Funtani

Dječji vrtić Tići za svoje sjedište u Vrsaru i područno odjeljenje u Funtani traži više djelatnika. Otvoreni su, naime, natječaji za zapošljavanje dva odgajatelja/ice, pedagoga ili psihologa i spremača/icu.

U nastvku objavljujemo više detalja. Informaticije možete dobiti u vrtiću, odnosno na njihovoj web stranici https://www.vrtic-tici-vrsar.hr/

JAVNI NATJEČAJ

 • ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica– rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.
 • ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica-rad na određeno vrijeme do povratka radnice zbog privremene nesposobnosti za rad s punim radnim vremenom, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete:

 •   preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij, studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij
 • da nije pravomoćno osuđen za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;

Prednost ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • koji ispunjavaju uvjete iz članka 102. Zakon o hrvatskim braniteljima iz 
 • Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente:

 1. životopis,
 2. presliku dokaza o završenoj stručnoj spremi,
 3. dokaz o državljanstvu,
 4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a)
 5. uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 6. uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak,
 7. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (izabrani kandidat je dužan dostaviti prije sklapanja ugovora o radu),
 8. potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb sukladno članku 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22),
 9. dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a sve sukladno „Popisu dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ objavljenom na poveznici

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

10.   Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama članka 48.stavak 1.do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužni su uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz čl.49.st.1.Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi  pozvati na to pravo, točnije uz prijavu priložiti svu propisnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

Ugovor o radu sklapa se uz probni rok u trajanju od dva mjeseca.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Tići Vrsar i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Predajom prijave na natječaj smatra se da je kandidat koji bude izabran na natječaju dao suglasnost da se njegovi osobni podaci (ime i prezime) objave u Odluci o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa koja će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Tići Vrsar.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: 

Dječji vrtić Tići Vrsar, Aldo Negri 46, 52450 Vrsar, s naznakom „NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA“.

JAVNI NATJEČAJ

 • PEDAGOG/INJA ILI PSIHOLOG/INJA -1 izvršitelj/ica-rad na određeno puno radno vrijeme do povratka privremeno odsutne  radnice s rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete:

Prednost ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

10.   Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama članka 48.stavak 1.do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužni su uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz čl.49.st.1.Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

Dječji vrtić Tići Vrsar, Aldo Negri 46, 52450 Vrsar, s naznakom „NATJEČAJ-PEDAGOG/INJA -PSIHOLOG/INJA“.

JAVNI NATJEČAJ

 •  SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica– rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete:

 • Završena osnovna škola,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

Prednost ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • koji ispunjavaju uvjete iz članka 102. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente:

 1. životopis,
 2. presliku dokaza o završenoj stručnoj spremi,
 3. dokaz o državljanstvu,
 4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a)
 5. uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 6. uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak,
 7. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (izabrani kandidat je dužan dostaviti prije sklapanja ugovora o radu),
 8. potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb sukladno članku 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22),
 9. dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a sve sukladno „Popisu dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ objavljenom na poveznici

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

10.   Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama članka 48.stavak 1.do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužni su uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz čl.49.st.1.Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

Ugovor o radu sklapa se uz probni rok u trajanju od dva mjeseca.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

Dječji vrtić Tići Vrsar, Aldo Negri 46, 52450 Vrsar, s naznakom „NATJEČAJ- SPREMAČ/ICA“.

Foto IDS Novigrad - Eko akcija 22-4-2023

IDS Novigrad organizirao veliku eko-akciju. Prikupili velike količine otpada

Foto TZ Poreč biciklijada

TZ POREČ: U subotu Prvomajska rekreativna Parenzana. Start i cilj kod jame Baredine